Powiększ tekst w sklepie
MniejszyNormalnyWiększy

Regulamin obowiązujący od dnia 11.04.2017

 1. Definicje
  1. Apteka – apteka ogólnodostępna o nazwie „Dr. Optima Ceny Hurtowe” zlokalizowana w Puławach przy ul. Grabskiego 5, 24 – 100 Puławy, działająca na podstawie przepisów Ustawy o Prawie Farmaceutycznym.
  2. Apteka Internetowa – apteka internetowa prowadząca sprzedaż wysyłkową towarów, dostępna pod adresem www.aptekasenior.pl.
  3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  4. Klient – osoba dokonująca nabycia towarów od Apteki poprzez stronę internetową lub w inny sposób przewidziany w niniejszym regulaminie.
  5. Prowadzący Aptekę – spółka pod firmą DR. OPTIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczynowa 14, 03 – 197 Warszawa, NIP 524 – 250 – 66 – 45, REGON: 015 – 774 – 632, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662176.
  6. Regulamin – niniejszy dokument regulujący prowadzenie sprzedaży wysyłkowej przez Aptekę za pośrednictwem strony internetowej.
  7. Strona Internetowa – strona, za pomocą której Apteka Internetowa prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, mieszcząca się pod adresem www.aptekasenior.pl.
  8. Sprzedaż wysyłkowa - umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z Klientem na podstawie postanowień Regulaminu, bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.20).
  9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, którą może nabyć Klient poprzez złożenie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  10. Zezwolenie – zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o numerze nr WIF. 8240 – 42/09
  11. Apteka Internetowa działa na bazie Apteki.
  12. Apteka działa na podstawie zezwolenia.
  13. Apteka Internetowa prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych oraz innych towarów za pośrednictwem strony internetowej.
  14. Apteka Internetowa nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych wydawanych na receptę ani produktów leczniczych zawierającymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, posiadającymi kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.
  15. Produkty lecznicze oferowane w aptece nie będą sprzedawane i wysyłane poza granicę Polski.
  16. Zakupów w Aptece Internetowej mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
  17. Wszystkie produkty oferowane w Aptece Internetowej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
  18. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej.
  19. Opisy towarów umieszczone na stronie aptekasenior.pl mają formę skróconą i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
  20. Wszystkie ceny towarów przedstawione na stronie Apteki Internetowej są cenami brutto, podanymi w PLN i nie zawierają kosztów dostawy. Ceny produktów na stronie internetowej mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT – o ile Klient wyraża takie życzenie.
  21. Apteka nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych produktów określonych w art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego na rzecz podmiotów prowadzących apteki oraz hurtownie farmaceutyczne.
  22. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie informacji znajdujących się na stronie internetowej bez pisemnego zezwolenia Prowadzącego Aptekę.
  23. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych Towarów, ani za skutki błędnej interpretacji treści ulotek dołączonych do zakupionych Towarów.
  24. W celu dokonania zakupów na stronie internetowej Klient musi dysponować kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem mającym podłączenie do sieci internetowej, które powinno zawierać aktualną wersję przeglądarki internetowej.
  25. Klient dokonujący zakupów w Aptece Internetowej zobowiązany jest do:
   1. Niedostarczania oraz nieumieszczania na stronie internetowej treści zabronionych przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe osób trzecich
   2. Korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem oraz w zgodzie z Regulaminem
   3. Niepodejmowania działań utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Apteki Internetowej innym Klientom
   4. Niepodejmowania działań sprzecznych z prawem.
 2. Realizacja zamówień
  1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie i założeniu konta bądź bez rejestracji i zakładania konta poprzez wypełnienie formularza lub za pośrednictwem e-maila kontakt@aptekasenior.pl oraz telefonicznie pod nr (+48) 604 920 194 oraz w miejscu prowadzenia Apteki.
  2. Zamówienia składane telefonicznie lub w siedzibie Apteki, można składać w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia składane za pomocą formularza na stronie internetowej lub za pomocą poczty elektronicznej, można składać przez całą dobę.
  3. Klient, dokonując zamówienia, zobligowany jest do podania co najmniej następujących informacji: imienia, nazwiska (ewentualnie nazwy), adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej.
  4. W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Apteka zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym (telefonicznie lub mailowo) w celu weryfikacji wskazanych danych. Ponadto w przypadku błędnie wypełnionego formularza teleadresowego (gdy braki pozwalają na kontakt z Kupującym) Apteka również zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym, jednakże w przypadku błędnie wypełnionego formularza teleadresowego uniemożliwiającego skontaktowanie się Apteki z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadku gdy: - towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia - istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu poza aptecznego, - zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.
  5. W celu realizacji zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, podanie danych osobowych zaznaczonych gwiazdką oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. W celu złożenia zamówienia w Aptece Internetowej konieczne jest:
   1. Dokonanie wyboru towaru i kliknięcie w przycisk „KUP TERAZ”
   2. Przejście do sekcji „Koszyk” i kliknięcie w przycisk „PRZEJDŹ DALEJ”
   3. Wybór sposobu złożenia zamówienia poprzez zarejestrowanie się na stronie i założenie konta bądź też złożenie zamówienia bez rejestrowania się na stronie i bez zakładania konta
   4. Wypełnienie formularza zamówienia i podanie danych osobowych (Klient może również założyć konto na stronie Apteki Internetowej i dokonać zamówienia logując się na swoje konto)
   5. Podanie adresu dostawy (jeśli jest inne niż adres Klienta)
   6. Dokonanie wyboru sposobu dostawy
   7. Dokonanie wyboru sposobu płatności
   8. Kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
  7. Przed kliknięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” Klientowi wyświetla się podsumowanie transakcji obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, tj.:
   1. Wskazanie zamówionego towaru
   2. Dane Prowadzącego Aptekę
   3. Łączna cena brutto
   4. Sposób zapłaty
   5. Sposób realizacji zamówienia
   6. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
   7. Formularz odstąpienia od umowy – stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
   8. Informacja konsumencka – stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu
  8. Informacje o towarach podanych na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy.
  9. Wysłanie przez Klienta zamówienia (kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”) stanowi oświadczenie woli zawarcia z Apteką umowy sprzedaży na warunkach niniejszego Regulaminu (złożenie zamówienia).
  10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz wszystkie istotne elementy zamówienia określone w punkcie 2.7 powyżej łącznie z wymienionymi tam załącznikami.
  11. W przypadku wyboru płatności przelewem lub szybkim przelewem, po kliknięciu przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” Klient zostaje zobligowany do dokonania płatności.
  12. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Prowadzący aptekę prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę towaru do Klienta. Przesłanie potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży. Do wiadomości potwierdzającej realizację zamówienia dołączona zostanie informacja konsumencka.
  13. Wysyłka Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt ewentualnej przesyłki ponosi Klient. Apteka zapewnia pomoc w wyjaśnieniu ewentualnych opóźnień w dostawie spowodowanych niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
  14. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku. Cennik znajduje się na stronie internetowej i udostępniany jest Klientowi w trakcie składania zamówienia.
  15. W przypadku istnienia opcji darmowej dostawy dostawa realizowana jest przy pomocy najtańszej dla sprzedającego opcji wysyłki. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania dostawy w ramach darmowej dostawy także przy użyciu innych niż najtańsza opcji dostaw, według swojego uznania.
  16. Do sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
  17. Klient może uzyskać bezpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie internetowej. Regulamin można pobrać/skopiować oraz sporządzić z niego wydruk.
  18. Do przesyłki zawierającej towary lub przy odbiorze bezpośrednim Klientowi przekazywany jest paragon lub faktura VAT – o ile klient wyraża takie życzenie.
  19. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 3. Płatności
  1. Możliwe są następujące formy płatności:
   1. Apteka zastrzega, że zamówienia realizowane w ramach płatności za pobraniem będą do kwoty 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
   2. przy odbiorze zamówienia (za pobraniem) – płatność uiszczana jest pracownikowi firmy kurierskiej, który dostarcza paczkę – ta forma płatności dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   3. płatność szybkim przelewem - zgodnie z zasadami serwisu przelewy24.pl - po złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany szyfrowanym połączeniem na stronę banku gdzie loguje się na swoje konto bankowe celem zrealizowania płatności za zamówiony towar
   4. płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na rachunek 40 1020 4476 0000 8102 0285 8702 prowadzony w PEKAO BP dla Apteka Dr. Optima Ceny Hurtowe, ul. Grabskiego 5, 24 – 100 Puławy. W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia. Wysyłka nastąpi po uznaniu wskazanego powyżej rachunku bankowego
   5. odbiór osobisty towaru (płatność przy odbiorze lub przedpłata) w aptece stacjonarnej Apteka Dr. Optima Ceny Hurtowe, ul. Grabskiego 5, 24- 100 Puławy
  2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 5 dni licząc od dnia złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
  3. W przypadku zamówienia płatnego „za pobraniem” realizacja następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Czas realizacji zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych, które liczone są od daty wpływu środków na rachunek bankowy podany w niniejszym Regulaminie lub w przypadku wyboru płatności „za pobraniem” od dnia zamknięcia zamówienia.
  2. Jeżeli czas realizacji miałby okazać się dłuższy niż wskazany w Regulaminie w szczególności poprzez niedostępność w Aptece zamówionego towaru, pracownik Apteki skontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
  3. Jako zrealizowanie zamówienia należy rozumieć przygotowanie paczki przez Aptekę i przekazanie jej pracownikowi firmy kurierskiej. Do powyższego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny na jej dostarczenie zgodnie z aktualną ofertą firmy kurierskiej.
  4. Wysyłka towaru odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w warunkach zapewniających jakość produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania.
  5. Produkt leczniczy będący przedmiotem sprzedaży przez Aptekę Internetową musi być zapakowany w sposób zapewniający zachowanie jego jakości i integralności, a opakowanie przesyłki musi być opatrzone etykietą przymocowaną w sposób trwały, zawierającą: odcisk pieczątki placówki, numer zamówienia, dane dotyczące odbiorcy, określenie warunków transportu oraz numer telefonu do kontaktu telefonicznego z Prowadzącym Aptekę.
  6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw, chyba, że Klient uzasadni brak winy po jego stronie za nieodebranie towaru.
  7. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 3 (trzy) dnia od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
 5. Postępowanie w przypadku braku towarów
  1. W przypadku braku zamówionych Towarów biuro obsługi Klienta informuje o tym Klienta e- mailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Klient otrzymuje możliwość:
   1. wymiany towaru na inny w podobnej cenie (w przypadku, gdy produkt zamawiany w miejsce niedostępnego ma cenę wyższą - konieczna jest dopłata)
   2. oczekiwania, aż towar wróci do oferty (jeśli brak jest przejściowy)
   3. rezygnacji z zamówionego towaru (jeśli zamówienie jest opłacone, nadpłata zostanie zwrócona na konto Klienta w ciągu 5 dni roboczych; jeśli zamówienie jest płatne "przy odbiorze", wartość zamówienia - pobrania zostaje pomniejszona o wartość brakującego Towaru)
   4. rezygnacji z całego zamówienia (jeśli zamówienie jest opłacone, kwota wpłaty zostanie zwrócona na konto Klienta w ciągu 5 dni roboczych; jeśli zamówienie jest płatne "przy odbiorze", zostanie anulowane)
  2. Jeżeli w wyniku braku produktów pierwotna wartość zamówienia spadnie poniżej 250 zł, Klient zachowuje prawo do darmowego doręczenia zamówienia - nie ponosi kosztów przesyłki Towaru.
 6. Reklamacje
  1. Apteka zobowiązana jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które klient zamówił z pełną świadomością. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@aptekasenior.pl, telefonicznie +48 530 494 098 lub pisemnie na adres: „Dr. Optima Ceny Hurtowe” – Apteka Internetowa , ul. Grabskiego 5, 24 – 100 Puławy.
  2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
  3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary. Prosimy również o zachowanie kartonu, w którym zostało dostarczone reklamowane zamówienie.
  4. Zaleca się, aby Klient przy odbiorze przesyłki kurierskiej sprawdził stan przesyłki. Sprawdzenie przez Klienta zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do obowiązków pracownika firmy kurierskiej.
  5. W przypadku gdy zewnętrzny stan przesyłki wskazuje, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, pracownik firmy kurierskiej, na żądanie Klienta, jest zobowiązany do sporządzenia w obecności Klienta protokołu stanu przesyłki oraz ustalenia okoliczności powstania szkody.
  6. W przypadku gdy paczka jest wyraźnie uszkodzona (widoczne ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki. W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do Apteki, co pozwoli przyśpieszyć proces wyjaśnienia sprawy oraz przekazanie Państwu ponownie zamówionych towarów.
  7. Apteka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego (art. 556-576 kc). Klient na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
  8. Apteka Internetowa ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 568 § 3 Ustawy Kodeks cywilny. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
  9. Warunkiem reklamacji jest odesłanie towaru na adres Apteki wraz z dokładną informacją o przyczynach reklamacji towaru. Informacja o przyczynach reklamacji może być dokonana poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
  10. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia przesyłki w sposób odpowiedni np. zgodnie ze standardami stosowanymi przez Aptekę (karton + wypełnienie).
  11. Apteka Internetowa ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Apteki. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
  12. Jeżeli reklamacja jest zasadna w zakresie odstąpienia od umowy, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 5 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.
  13. Apteka nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 577 kc). W razie udzielenia gwarancji na towary oferowane w Aptece Internetowej przez ich producentów lub dostawców, Apteka przekazuje takie gwarancje lub przekazuje informacje o takich gwarancjach.
  14. Apteka podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie poprawności działania Apteki Internetowej oraz strony internetowej. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Apteki Internetowej należy zgłaszać na adres mailowy podany w niniejszym Regulaminie.
  15. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Kupującego, Apteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar.
  16. Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są produkty mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych
  17. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia, badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych, regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.
 7. Odstąpienie od umowy
  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Apteką bez podania przyczyny. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy może być wykonane przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia wejścia przez Klienta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), w posiadanie towaru wysłanego przez Aptekę Internetową.
  3. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Prowadzącemu Aptekę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można składać na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Użycie formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie Klienta powinno jednak w sposób jednoznaczny wyrażać wolę odstąpienia od umowy.
  4. Klient może również wysłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie.
  5. Prowadzący Aptekę niezwłocznie prześle do Klienta wiadomość e-mail, w której potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  8. Prowadzący Aptekę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia towarów do wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w tej ofercie.
  9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Apteka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  11. Klient, w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Apteki w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot towaru następuje na koszt i ryzyko Klienta. Odesłanie towaru następuje na adres Apteki wskazany w Regulaminie. Wraz z towarem Klient powinien przesłać dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną (dla towarów posiadających karty gwarancyjne).
  12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  13. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty Klientowi do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  15. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumenta nie stosuje się do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (leków).
  16. Produkt leczniczy (lek) i wyrób medyczny może być zwrócony do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub w razie stwierdzenia sfałszowania produktu leczniczego.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Apteki Internetowej jest Prowadzący Aptekę.
  2. Zakres Danych osobowych przetwarzanych przez Prowadzącego Aptekę będzie obejmował:
   1. Imię, Nazwisko (ewentualnie nazwę)
   2. Adres e – mail
   3. Numer telefonu
   4. Adres dostawy towarów
   5. Informacje zawarte w logach systemowych.
  3. Dane osobowe Klientów Apteki Internetowej wykorzystywane będą przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu:
   1. Świadczenia sprzedaży wysyłkowej towarów przez Aptekę Internetową
   2. Realizacji zamówień składanych przez Klientów Apteki za pośrednictwem strony internetowej
  4. Klient Apteki w każdym czasie może żądać usunięcia dotyczących Go danych osobowych. Klient ma w każdym czasie możliwość wglądu w swoje dane osobowe i możliwość poprawiania (zmiany) tych danych.
  5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Administrator danych osobowych jest uprawniony do usunięcia danych osobowych bez zgody Klienta, jeżeli Klient podał dane niepełne lub niezgodne z prawdą.
  6. Prowadzący Aptekę zobowiązany jest do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
  7. W celu realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych powyżej. Klient zobowiązany jest w szczególności wyrazić zgodę na przekazanie jego danych firmie kurierskiej w celu realizacji zamówienia Klienta.
  8. Szczegółowe zasady gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych zawiera polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja systemu informatycznego.
  9. Apteka Internetowa posługuje się plikami cookies (ciasteczka).
  10. Pliki te zapisywane są na komputerze Klienta przez serwer Apteki który dostarcza danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dopasowania oferty Apteki Internetowej do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
  11. Oprogramowanie Apteki Internetowej zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
   1. Informacje na temat sesji
   2. ostatnio oglądane produkty
  12. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.
 9. Prawa autorskie
  1. Wszelkie treści zamieszone na stronie Apteki Internetowej są własnością Prowadzącego Aptekę, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
  2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do użytku osobistego. Nie mogą być publicznie wykorzystane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela. Nie mogą być powielane i zmieniane.
  3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Prowadzącego aptekę jest zabronione.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Ceny towarów podane na stronie mogą ulegać zmianie.
  2. Regulamin może podlegać zmianie. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach licząc od dnia ich publikacji na stronie Apteki Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenie zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
  3. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w Aptece Internetowej jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
  5. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla klientów na Stronie Internetowej we właściwej zakładce.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych z dnia 26 marca 2015 roku oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  7. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie zostaje opublikowany dnia 28.03.2017 i wchodzi w życie w terminie 14 dni licząc od dnia jego publikacji.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel